7de Nacht van de Kerken / 7th Night of the Churches @ De Kathedraal, Antwerpen, Antwerpen [11 August]

7de Nacht van de Kerken / 7th Night of the Churches


93
11
August
19:00 - 23:00

 Facebook event page
De Kathedraal, Antwerpen
Handschoenmarkt, 2000 Antwerp, Belgium
NL (EN below):
Tijdens de jaarlijkse Antwerpse feestweek rond 15 augustus schitteren de Antwerpse kerken eens te meer in de avondzon voor de jaarlijkse ‘Nacht van de kerken’. Het wordt een feestelijke avond. Deze jaar noemt het thema: «de hemel op aarde: met of zonder barok!»
Antwerpen is zonder enige twijfel de meest uitgesproken barokke stad van de Lage Landen, waar men lééft en waar het leven uitbundig gevierd wordt. Toch rest ons nog maar een echte op en top barokke kerk: de Sint-Carolus Borromeus. De meeste middeleeuwse kerken, gotisch van architectuur, kennen enkel een barokke ‘garnituur’, maar wél een die tellen kan: het meubilair en de decoratie, de liturgie en de muziek!

Het opkomend protestantisme dat de nadruk legt op het aanhoren van Gods woord resulteerde in het midden van de 16de eeuw in een heuse beeldenstorm tot groot verdriet van katholiek Antwerpen. De katholieke Kerk is ervan overtuigd dat men God ook tastbaar in de sacramenten kan ontmoeten en wil dit graag vreugdevol vieren als een feestelijk gebeuren. Vanaf het einde van de 16de eeuw worden de gotische kerken dan ook opnieuw kleurrijk aangekleed. En met Rubens aan kop zorgt het herwonnen zelfbewustzijn van de Katholieke Kerk in de 17de eeuw voor een echte triomfantelijke barokstijl. En dat laat zich niet enkel zien in de schilderijen op de altaren, maar in ál het overvloedige kerkmeubilair: verheven altaren, verfijnde koorgestoelten, leerzame preek- en biechtstoelen en speelse orgelkasten. Ook zonder life orgelspel weten die je in een muzikale stemming te brengen.

Hoog tegen de muren en plafonds willen schilders en beeldhouwers zelfs de poorten van de hemel doen open gaan. De hele kerk heeft trouwens iets weg van een hemelse feestzaal, want de ontmoeting met God mag een feest zijn! De liturgische diensten blijven niet beperkt tot vaststaande missen, maar groeien bij gelegenheid uit tot theatrale manifestaties met speciale effecten, luisterrijke gelegenheidsversieringen, optochten en toneel. Dit alles moest voelbaar maken hoe geliefd Jezus, Maria en de heiligen wel niet zijn. Geen kosten werden gespaard. Een overdaad … die begon te schaden.

Eerst bij de Franse Revolutie en nog eens opnieuw in de jaren 1960 komt er aan dat ‘rijke Roomse leven’ een einde. Voor het kritisch zelfbewustzijn van het Westen was elk triomfalisme uit den boze, zeker dat van de godsdienst. Al gauw smolt het katholiek zelfbewustzijn als sneeuw voor de zon van de Verlichting en de secularisatie. Het leek wel alsof het geloof niet langer gevierd mocht worden. We kropen terug in de kast alsof er nooit een eerste Pinksterwonder had plaats gevonden.

Gelukkig bleven er her en der – niet in het minst in Antwerpen – nog echo’s van het ‘barokke’ feestgedruis binnen de Kerk verder leven, vooral dan door toedoen van zang en muziek. Het orgelspel blijft tot op de dag van vandaag gehandhaafd. Soms zijn er naweeën of zelfs heropflakkeringen van het plechtstatige gregoriaans. Zolang de kwaliteit van eigen zangkoren het toelaat, prijst men zich gelukkig, maar velen zijn al ten onder gegaan of met uitsterven bedreigd. Een hoge uitzondering vormen de orkestmissen in de Sint-Pauluskerk en de artiestenmissen in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

Het typische zintuiglijke, feestelijke karakter van de ‘barok’ heeft ertoe geleid dat dit begrip niet alleen slaat op de stijl van Rubens’ 17de eeuw, maar ook in bredere zin staat voor ‘uitbundig feestelijk’, ‘speels fantasierijk’, ‘overvloedig decoratief’ – ‘het kan niet op’. In die zin wordt het gehanteerd door het culturele stadsfestival ‘Barok 2018 – Rubens inspireert’.

In het barokjaar 2018 zullen niet enkel de barokke kerken van de partij zijn.
Ook kerken in een andere stijl iets van ‘barok’ in huis, feestelijk uitgedost als ze zijn.
Door bijna elke orgelpijp weerklinkt ook musiek.

ENGLISH:
During the annual festival week around August 15th, the Antwerp churches once again shine in the evening sun for the annual ‘Night of the churches’. It will be a festive evening. This year's topic is: «Heaven on Earth. With or without baroque!»
No doubt Antwerp is the most baroque city in the Low Countries, where people live and where life is exuberantly celebrated. Still, there is only one real baroque church left: Saint Charles Borromeo. Most medieval churches, of gothic architecture, have only a baroque ‘garnish’, but one that counts: the furniture and the decoration, the liturgy and the music!

The emerging Protestantism that emphasizes the hearing of God’s word resulted in a real iconoclasm in the middle of the 16th century, to the great sorrow of Catholic Antwerp. The Catholic Church is convinced that it is also possible to meet God tangibly in the sacraments and would like to celebrate this joyfully as a festive event. From the end of the 16th century onwards, the Gothic churches were once again colourfully decorated. And with Rubens in the lead, the regained self-awareness of the Catholic Church in the 17th century enabled a true triumphant Baroque style. And this is not only apparent in the altar paintings, but in all the abundant church furniture: exquisite altars, refined choir stalls, instructive pulpits and confessionals and playful organ cabinets. Even when not playing, the organ is able to bring you into a musical mood.

High up against the walls and ceilings, painters and sculptors even want to open up the doors of heaven. By the way, the whole church looks a bit like a heavenly party room, because meeting God can be a party! The liturgical services are not limited to regular masses, but on occasion develop into theatrical manifestations with special effects, magnificent occasional decorations, parades and theatre. All this had to make tangible how beloved Jesus, Mary and the saints are. No expenses were spared. An excess … that began to hurt.

It was not until the French Revolution and again in the 1960s that this ‘rich Roman life’ came to an end. For the critical self-awareness of the West, any triumphalism was out of the question, especially that of religion. Soon Catholic self-awareness melts like snow for the sun of the Enlightenment and secularization. It seemed as if faith could no longer be celebrated. We crawled back into the enclosure as if there had never been an initial Pentecostal miracle.

Fortunately, here and there – not least in Antwerp – echoes of the ‘Baroque’ festive rumble within the Church continued to live, especially through singing and music. The organ playing remains to this day. Sometimes there are aftereffects or even reappearances of Gregorian solemnity. As long as the quality of one’s own choirs allows it, one is fortunate, but many have already collapsed or are threatened with extinction. The orchestral masses in the Saint. Paul’s Church and the artists’ masses in the Saint Charles Borromeo’s Church are a high exception.

The typical sensory, festive character of the ‘Baroque’ has led to the fact that this concept not only refers to the style of Rubens’ 17th century, but also in a broader sense to ‘exuberantly festive’, ‘playfully imaginative’, ‘abundantly decorative’ – ‘there is no limit’. In this sense it is used by the cultural festival ‘Baroque 2018 – Rubens inspires’.

In the Baroque year 2018, not only the Baroque churches will be of the party.
Also, churches in a different style have something of ‘baroque’ in them, festively dressed as they are.
Through almost every organ pipe also sounds music.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ De Kathedraal, Antwerpen:

Afrant-dag / Afrant Day (Africa-Antwerp Day)
Afrant-dag / Afrant Day (Africa-Antwerp Day)
De Kathedraal, Antwerpen
Vormselviering / Confirmation Mass
Vormselviering / Confirmation Mass
De Kathedraal, Antwerpen
Allerheiligen / All Saint's Day
Allerheiligen / All Saint's Day
De Kathedraal, Antwerpen
Allerzielen / All Souls' Day
Allerzielen / All Souls' Day
De Kathedraal, Antwerpen
Kerstconcert Kathedraalkoor / Christmas Concert Cathedral Choir
Kerstconcert Kathedraalkoor / Christmas Concert Cathedral Choir
De Kathedraal, Antwerpen
Vooravond van Kerstmis 24/12 / Evening before Christmas 24.12.
Vooravond van Kerstmis 24/12 / Evening before Christmas 24.12.
De Kathedraal, Antwerpen
Kerst-Benefietconcert Orgel / Christmas Charity Concert Organ
Kerst-Benefietconcert Orgel / Christmas Charity Concert Organ
De Kathedraal, Antwerpen

The most anticipated events in Antwerpen :

KNTXT at Sportpaleis
KNTXT at Sportpaleis
Antwerps Sportpaleis
Concert Dimitri Vegas and Like Mike
Concert Dimitri Vegas and Like Mike
Antwerps Sportpaleis
Within Temptation - Lotto Arena, Antwerp
Within Temptation - Lotto Arena, Antwerp
Lotto Arena Antwerpen
Bonzai Retro 2018
Bonzai Retro 2018
Waagnatie Expo & Events
Putteke Winter in De Schorre 8 dec 2018
Putteke Winter in De Schorre 8 dec 2018
De Schorre Provinciaal Recreatiedomein
Putteke Winter in De Schorre 7 dec 2018
Putteke Winter in De Schorre 7 dec 2018
De Schorre Provinciaal Recreatiedomein
TEDxAntwerp 2018
TEDxAntwerp 2018
Arenberg
Bazart | Sportpaleis
Bazart | Sportpaleis
Antwerps Sportpaleis
Kölsch All Night Long (10 hour set) SOLD OUT!
Kölsch All Night Long (10 hour set) SOLD OUT!
Waagnatie Expo & Events
Nacht van de Jeugdbeweging Antwerpen 2018
Nacht van de Jeugdbeweging Antwerpen 2018
Waagnatie Expo & Events